Home

Stöd energieffektivisering

Därför skjuter nu regeringen till pengar till ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Stödet ska bidra till att öka takten i energieffektiviseringen av flerbostadshusbeståndet. Det är i primärt avsett att vara ett stöd till merkostnader för energieffektiviserande åtgärder Stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Finansdepartementet remitterar idag ett förslag till stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Formen och inriktningen för stödet är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna - allt ifrån valet av lampa i ditt h.. Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus Fi2021/00200 Publicerad 22 mars 2021 I promemorian föreslås ett stöd till investeringar i energi­effektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år

Fördjupande stöd för energieffektivisering. Senast ändrad: 2018-05-28 09:55 . Små och medelstora företag välkomnas att ansöka om stöd som syftar till energieffektivisering. Ansökan sker inom projektet Teknikutveckling och innovation och ska rymmas inom de områden som beskrivs i denna utlysning Minskad energianvändning innebär att det behöver tillföras mindre energi vilket kan ge lägre utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar. Naturvårdsverket ser energieffektivisering som ett sätt att nå flera miljökvalitetsmål

Regeringen tillför medel till stöd för

Stöd för energieffektivisering i flerbostadshus

Stöd till renovering och energieffektivisering - en riktad satsning till vissa bostadsområden . Riksrevisionen har granskat det statliga stödet till renovering och energieffektivisering i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehålle Syftet med stödet är att öka takten på energieffektiviseringen. Stödet är primärt avsett att vara ett stöd till merkostnader för energieffektiviserande åtgärder, som ofta sker samtidigt med renoveringsåtgärder. Det kommer därför även att kunna bidra till att renoveringar av flerbostadshusen genomförs

Nytt stöd till energieffektivisering 2021-04-13. Regeringen föreslår en ny förordning om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Syftet med stödet är att förbättra byggnadernas energiprestanda genom att förbättra lönsamheten och främja kostnadseffektiva åtgärder vid genomförandet av. TOPICS: energieffektivisering regeringen stöd 2020-09-23 Regeringen föreslår att stödet till åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus ska omfatta 900 miljoner kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor 2023 Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifter. För energiskog ska utgifterna vara minst 50 000 kronor. Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats

Energieffektivisering - Energimyndighete

 1. Nu har Finansdepartementet tagit fram ett nytt förslag på stöd för energieffektivisering. Formen och inriktningen för stödet är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. [ Annons ] - Allt för många flerbostadshus har ett eftersatt underhåll och stora möjligheter till energieffektivisering
 2. Stöd till renovering och energieffektivisering - en riktad satsning till vissa bostadsområden. Riksrevisionen har granskat det statliga stödet till renovering och energieffektivisering i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport
 3. för energieffektivisering, i uppdrag till Aktea Energy (inklusive underkonsulter från Borg & Co och Nitton Energikonsult) att kartlägga och analysera olika styrmedel och deras påverkan på energieffektivisering, effektbehov och Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag.
 4. st 20% i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år; Stödet kan sökas av fastighetsägare; Stödnivån är 50% av merkostnaden för energieffektiviseringen för små fastighetsägare, 40% för medelstora, och 50 %för stora fastighetsägar
 5. Nytt förslag till stöd för energieffektivisering. ENERGIEFFEKTIVISISERINGAR Intresset för det tidigare renoverings- och energieffektiviseringsstödet blev ganska svagt och fick också kritik från Riksrevisionen. Nu gör regeringen ett nytt försök men Energieffektiviseringsföretagen ser problem med förslaget. 25 mars 2021

Det är finansdepartementet som nu skickar förslaget om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus på remiss. Formen och inriktningen för stödet är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med stödet var att öka renoveringstakten för att skapa en förbättrad boendemiljö och att stimulera energieffektivisering i sam-band med detta. Stödet var samtidigt utformat för att skydda hyresgäs

stödet offentliggörs enligt artikel 9.1.c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 10 § Stöd får ges om energieffektiviseringsåtgärden beräknas medföra att byggnadens energiprestanda förbättras med minst 20 procent. 11 § Stöd får inte ges för en energieffektiviseringsåtgärd som medför at Stödet för energieffektivisering får högst uppgå till 500 kr per m2 (A temp) för byggnaden och motsvara högst 5 procent av kostnaderna för att genomföra den totala renoveringsåtgärden. För att få denna del av stödet ska renoveringen leda till att energiförbrukningen sänks med minst 20 procent

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering

 1. Projektet riktar sig till små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, stöttar företag att börja arbeta strukturerat och systematiskt med energieffektivisering med hjälp av framtaget metodstöd. Projektet pågår till och med 2021-04-30
 2. De kommande åren utökas stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Regeringen föreslår en satsning på totalt 4,3 miljarder kronor.. Det krävs fortsatt stora investeringar för att uppnå både förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet
 3. istrativa bördan för fastighetsbolag
 4. Enligt regeringen ska stödet omfatta 900 miljoner kronor 2021, 2,4 miljarder miljoner kronor 2022 och 1 miljard kronor 2023. Förutom att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering i flerbostadshus hoppas man även att investeringen ska underlätta för nödvändiga renoveringar, eftersom dessa åtgärder ofta är utförs vid samma tillfälle
 5. Ett nytt stöd går att söka för bland annat merkostnad vid energieffektivisering, kompetenshöjning hos personalen, eller för att ta in konsulthjälp. Många företag har stora möjligheter att energieffektivisera, men det är vanligt att de energibesparande åtgärderna aldrig blir genomförda
 6. Stöd till energieffektivisering kan lämnas om åtgärderna leder till att en byggnads energiprestanda förbättras med mer än 20 procent. Stödet beräknas utifrån det antal kilowattimmar som sparas utöver dessa 20 procent. Stödet ges till fastighetsägaren

Fördjupande stöd för energieffektiviserin

Energieffektivisering - Naturvårdsverke

Regeringen har beslutat att ge statligt stöd till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt med energieffektivisering. Totalt avsätts 99 miljoner kronor per år. Statens energimyndighet ska hantera stödet och bistå de kommuner och landsting som beviljats stöd med information och råd om energieffektivisering Stöd i miljöarbetet Vägledning, lagar, bidrag; Energieffektivisering i industrin Energikostnaderna kan ofta vara en stor andel av ett företags produktionskostnader, vilket innebär att industrin har ekonomisk nytta av att effektivisera energianvändningen vid tillverkningen Välkommet stöd för energieffektivisering av miljonprogrammet 21 oktober 2014 Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att man vill införa ett stöd till fastighetsägare som vid renovering av hus från miljonprogrammet satsar på åtgärder som minskar energianvändningen. Boverket och Energimyndigheten ska vara med i utformningen av stödet, som ska vara på 200 miljoner kronor 2015. Stöd för energieffektivisering i flerbostadshus 2021-03-23 Slussen Building Services. Foto: Ulrik Hammarsträng. Finansdepartementet remitterar idag ett förslag till stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Formen och inriktningen för stödet är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna Ansökan om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden . Inkom till länsstyrelsen. Länsstyrelsens diarienummer. Genomförs åtgärder i flera byggnader ska ni göra en ansökan per byggnad. Läs informationsbroschyren om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden innan du fyller i din.

Nytt stöd för energieffektivisering föreslås. 25 mars 2021 2021-03-25 13:00:11. Det finns stor potential för mer energieffektivisering i flerbostadshus. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos. Regeringen föreslår ett nytt stöd för att påskynda och främja energieffektivisering i flerbostadshus Stödet får avse kostnader för kommunens eller landstingets strategiska arbete med energieffektivisering ur ett systemperspektiv i den egna verksamheten. Stödet får inte användas vid upprättandet av energideklarationer enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader Med Rejlers som samarbetspartner inom energieffektivisering får ni möjlighet att gå från ord till handling och verkligen få fart på energieffektiviseringsarbetet. På Energimyndighetens sida kan du bl.a. se inspirationsfilmer om energieffektivisering och även söka ekonomiskt stöd för energikartläggning. Relaterad information I promemorian föreslås ett stöd till investeringar i energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.Stödet kan ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter och som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.Länsstyrelsen ska administrera. 1 § För energieffektivisering i industrin som bidrar till att nå energieffektiviseringsmål som riksdagen har antagit får Statens energimyndighet, om det finns medel, ge stöd enligt denna förordning i form av bidrag. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

4,3 miljarder till energieffektivisering Förbundet är positiva till regeringens satsning på stöd till energieffektivisering av lägenheter. Byggmaterialhandlarna har svarat på Finansdepartemenets PM med förslag om stöd på 4,3 miljarder kr till energieffktivisering av lägenheter Nu kommer ett nytt stöd till energieffektivisering av bostäder. Detta efter att få sökte det förra stödet till renovering och energieffektivisering av hyreslägenheter i socioekonomiskt utsatta områden Finansdepartementet remitterade under gårdagen ett förslag till stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. HSB ser positivt på det nya stödet som även inkluderar bostadsrättsföreningar och kan bidra till större miljönytta än det stöd som funnits tidigare Vi kan vara ett löpande stöd i ditt företags energiarbete och bevakar kontinuerligt aktuella ekonomiska stöd för energieffektivisering. I april 2020 stängde Energimyndigheten ansökan till sitt stöd till energikartläggning i små och medelstora företag. Stödet täckte 50 % av kostnaden för en energikartläggning

Företagsstöd för energieffektivisering i Norrbotten och Västerbotten Energikontor Norr stöttar små och medelstora företag som vill komma vidare i sitt energieffektiviseringsarbete. I rollen som regional nod hjälper energikontoret företag med stöd i arbetet med energieffektivisering Energieffektivisering. Mer resurser till annat! För att vi i Sverige ska kunna nå miljömålen och för att världen ska leva upp till internationella klimatavtal och skapa ett hållbart energisystem måste vi ha en effektivare energianvändning Stödet ges under en femårsperiod 2010-2014. De som erhåller stöd åtar sig att fastställa en strategi med en handlingsplan för energieffektivisering och sedan aktivt arbeta för att genomföra den. Statens Energimyndighet administrerar bidraget och ger liksom Länsstyrelserna råd och stöd till de kommuner och landsting som beviljats stöd Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker effektivisera befintlig energiomvandling antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning. På så vis kan man få tillgång till mer energi i samhället utan att öka energiproduktionen. [1] Därmed kan det hushållas bättre med naturresurser, kapital och milj

Besök med grundläggande energigenomgång samt information om stöd att söka för mer djupgående energikartläggningar; Inspirationsseminarier; Utbildningar; Aktuella projekt: Nätverk för energieffektivisering i små och medelstora företag och Regionala noder fas 2. Offentliga aktöre Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement Finansdepartementet BB Utfärdad 2016-06-30 Ändring införd SFS 2016:837 i lydelse enligt SFS 2018:863. Ikraft 2016-10-01 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast. Stödet utbetalas enligt Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Bakgrunden till stödet är EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn ska vara en förebild i att energieffektivisera. 1.1 Om stödet för energieffektivisering Stöd för Miljöstudier - Stängd. Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag

Remiss av promemoria Förslag till förordning om stöd till

 1. EEF: Regeringsförslaget om stöd till energieffektivisering måste bli mer konkret. EEF välkomnar regeringens förslag om bidrag till energieffektivisering i flerbostadshus, men hur ska pengarna fördelas? Lotta Bångens, vd på EEF, föreslår en utformning i stil med rut och rot
 2. 20 miljoner kronor utlyses via utlysningen: Fördjupande stöd för energieffektivisering, inom projektet Teknikutveckling och innovation
 3. skat energianvändningen i sina egna fastigheter med 20 procent sedan 2001 genom att satsa på behovsstyrd teknik. Till exempel har man framgångsrikt testat ny, behovsstyrd teknik i skolor och förskolor
 4. Avancerad energieffektivisering . Vi tar oss även an specialuppdrag som kräver särskilt hög kompetensnivå. Ibland finns det bra kompetens i en verksamhet, men det saknas kanske bollplank i spetsfrågor. Här ingår utredningar kring problemlösningar i fastigheten, åtgärdshanteringar, mätprojekt, projektledningsuppdrag med mera
 5. Förordning (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet Departement Infrastrukturdepartementet RSED E Utfärdad 2005-04-14 Ändring införd SFS 2005:205 i lydelse enligt SFS 2006:139
 6. skat
Anpassa energibehov lågdrift

Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och

 1. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Efter kursen har du färdigheter i Att göra sammanställningar och rapporter utifrån förbrukningsdata. Att felsöka olika system i en byggnad för en ökad energieffektivisering. Att identifiera energisparande och energieffektiviserande åtgärder
 2. Förordning om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden (pdf 338 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS)
 3. ska energianvändningen och energikostnaderna - allt ifrån valet av lampa i ditt hem till effektivare processer inom industrin

Energimyndigheten ger stöd och kunskap kring hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat med energi. På de här sidorna berättar de mer om olika stöd till energieffektivisering i ditt företag eller din organisation. Investeringsbidrag för allmänna samlingslokale Stöd i miljöarbetet Vägledning, lagar, bidrag; Energieffektivisering i bostäder och lokaler Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning. Användningen kan minska exempelvis genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar

Stöd till företag för energieffektivisering Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län hjälper dig att minska din energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen är en kostnadsfri, kommunal och oberoende tjänst som vägleder dig till ett informerat val Energieffektivisering för bostäder och byggnader Flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och andra byggnader kan spara mycket pengar på att minska sin energianvändning. Genom att se över vad det är som drar el kan du göra smarta val. Här får du en lista över vilka åtgärder du kan genomföra Små och medelstora företag har stora möjligheter till energieffektivisering, men många av de åtgärder eller lösningar som skulle bidra till en smartare energianvändning blir aldrig genomförda enligt Energimyndigheten. För att få fler att göra mer, öppnar de nu möjligheten för företag att söka stöd inom en rad områden som ska leda till en effektivare energianvändning.. Handbok om energieffektivisering Syftet med effektivisering är att få ut mer av varje insats. Dvs. undvika allt slöseri. Det bidrar till att sänka kostnader, öka konkurrenskraft och därmed utveckla den svenska produktionen Transaktioner. Stöd för energieffektivisering av miljonprogrammen. Publicerad: 21 oktober 2014, 09:40 Regeringen vill införa statligt stöd till fastighetsägare som satsar på energieffektivisering i miljonprogramsområdena, det uppger Sveriges Radio

Energieffektivisering - Minskad energianvändning för

Nätverk för energieffektivisering; Regionala noder - Stöd för energiåtgärder i företag; Samverkansplattform för ökad energieffektivisering; Industrisamverka i energiarbetet! Scandinavian Sustainable Circular Construction - S2C. Summering webinar - Hållbara byggmaterial i teori och prakti I kommunens byggnader använder vi årligen energi för ungefär 50 miljoner kronor, främst el och fjärrvärme. Genom att vi nu effektiviserar energianvändningen kan vi minska utgifterna samtidigt som kvaliteten på inomhusklimatet bevaras eller till och med förbättras Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Läs mer på Boverkets.. ett viktigt styrmedel för ökad energieffektivitet. För att nå ytterligare energieffektivisering kan kraven behöva kompletteras med nationella styrmedel för både lätta och tunga fordon, exempelvis en skärpning av nuvarande bonus-malussystem eller stöd till laddinfrastruktur. Förnybar energ Energi. Stöd för energieffektivisering missade målet. Publicerad: 3 oktober 2019, 07:17 År 2016 öronmärkte regeringen 800 miljoner kronor om året fram till år 2019 för renovering och energieffektivisering av bostäder i områden med socioekonomiska utmaningar

Energisteget - nytt stöd för energieffektivisering i industri

Det ifrågavarande stödet är avveckl at och regeringen har inga planer på att återinföra det. Om det i framtiden skulle bli aktuellt att föreslå ett nytt stöd för renovering och energieffektivisering finns det enligt regeringen anledning att beakta de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har lämnat Välkommen att kontakta oss! Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd Genom att arbeta aktivt med energieffektivisering kan den offentliga sektorn dessutom göra gott i arbetet för en hållbar utveckling. Vi vet att företag kan göra massor för att effektivisera sin energianvändning. För många företag är det dessutom lättare att bli lönsamma genom energieffektivisering än att höja omsättningen 2.2.2 Energieffektivisering _____19 2.2.3 Energibalans Idag finns inget statligt ekonomiskt stöd för åtgärder som bidrar till energieffektivisering av befintliga bostäder, trots att de flesta bostäder som kommer att finnas år 2050 redan är byggda 2016 infördes ett statligt stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Syftet var att tillhandahålla hyresbostäder med lägre hyra i renoverade och energieffektiviserade flerbostadshus. Nu försvinner stödet den 1 januari 2019

Vi gör vår del av världen lite mer klimatsmart

Stöd till renovering och energieffektivisering - en riktad

 1. stöd enligt förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Nulägesanalysen ska innehålla följande uppgifter avseende basåret. De uppgifter som ligger till grund för de tabeller och diagram som hittas i detta kapitel hittas i bilaga 1
 2. HSB välkomnar stöd för energieffektivisering i flerbostadshus Finansdepartementet remitterade under gårdagen ett förslag till stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. HSB ser positivt på det nya stödet som även inkluderar bostadsrättsföreningar och kan bidra till större miljönytta än det stöd som funnits tidigare
 3. Nu öppnar utlysningarna inom programmet Energisteget - ett program för energieffektivisering i industrin. Programmet omfattar 125 miljoner kronor och ger..
 4. 2014-10-21 12:18 CEST Välkommet stöd för energieffektivisering av miljonprogrammen Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att man vill införa ett stöd til
Stöd och bidrag som inte längre går att söka - BoverketEHB bygger - AB Enköpings Hyresbostäder

Förordning (2018:57) om statligt stöd till

Stöd till energikartläggning är ett av Energimyndighetens projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammet som har som syfte att främja energieffektivisering i små och medelstora företag. Mellan 2015 och 2020 har nästan 900 företag fått ett stöd som täcker 50 procent av en energikartläggning Stöd kan sökas av juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser. Dessa ska vara registrerade i Sverige. Enskilda firmor eller fysiska personer kan inte söka detta. Historiskt. Stort intresse för statligt stöd till energieffektivisering. Publicerad: 25 augusti 2010, 22:00 Stort intresse för statligt stöd till energieffektivisering 261 kommuner och 19 landsting har mellan 1 januari och 30 juni i år inkommit till Energimyndigheten med ansökan om statligt stöd för att arbeta aktivt med energieffektivisering i den egna verksamhete Utlysningen erbjuder ekonomiskt stöd för företagen att till exempel genomföra energieffektiva åtgärder, utveckla sin organisation eller främja framtagande av nya processer

Utvärdering av stödet för renovering och energieffektiviserin

Energieffektivisering har fördelar, för dig som fastighetsägare innebär det bland annat; En metod som ger stegvis beskrivning och stöd hur du, som fastighetsägare, ska komma igång med ett energirenoveringsprojekt och vad du behöver tänka på vid genomförandet och uppföljning Energieffektivisering i SME. Här hittar du projekt som syftar till att stötta små och medelstora företag (SME) att minska sin energianvändning. Det kan innefatta rådgivning och vägledning, nätverk mellan företag eller etablering av innovativa tjänster och produkter för energieffektivisering. Nya projekt publiceras löpande Startsida & hem Aktuell information från Heby Kommun; Barn & utbildning Förskola, skola och vuxenutbildning; Vård & omsorg Äldre, funktionsnedsättning och socialt stöd; Samhälle & infrastruktur Bygga, bo, trafik, miljö, folkhälsa och säkerhet; Kultur och fritid Aktiviteter och föreningsliv; Kommun & politik Organisation, fakta, dialog och protokoll; För dig som företagare. I landsbygdsprogrammet finns redan nu olika typer av insatser och stöd för att minska klimatpåverkan. Det kan handla om att främja energieffektivisering, att minska den totala energianvändningen eller att gå över till förnybara energislag. Detta görs främst genom stöd till investeringar i jordbruket Energieffektivisering, Senaste Nyheter, Vi rekommenderar. 27 april 2021. 0 Comments. 407 views. ANNONS. Annons. Av över 90 ansökningar har 19 projekt beviljats stöd. Ett av projekten som får del av stödet är projektet Träfasad i den cirkulära staden.

Övertorneå kommun | Aktiviteter i projektet

2018-05-28 12:27 CEST Nytt stöd ska minska hindren för energieffektivisering Små och medelstora företag har stora möjligheter till energieffektivisering Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker effektivisera befintlig energiomvandling antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning. På så vis kan man få tillgång till mer energi i samhället utan att öka energiproduktionen. [1] Därmed kan det hushållas bättre med naturresurser, kapital och miljö För att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska fortsätta att nyttjas och bevaras är energieffektivisering en förutsättning. Klimat- och miljöpåverkan och politiska mål, lagar och regler för energieffektivisering påverkar det befintliga byggnadsbeståndet Luleå kommun har fått stöd av Energimyndigheten för att ta fram en strategi och handlingsplan för energieffektivisering med mål för år 2014 och år 2020. I stödet ingår också att aktivt arbeta för att genom­föra handlingsplanen

Energikontoret Storsthlm | Storsthlm

Välkommet stöd för energieffektivisering och renovering

Stöd till energieffektivisering. Ett nytt stöd som endast kan lämnas till små- och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på arknadsmässiga villkor Stödet för energieffektivisering ges till fastighetsägaren och beräknas utifrån sparade kWh. För att få denna del av stödet ska åtgärden leda till 20 procent bättre energiprestanda. Byggnaderna ska vara energideklarerade med energiprestanda 130 kWh/m² och år eller mer. Efter renovering får inte heller installerad eleffekt för uppvärmning överstiga 10 W/m² utfärdad den 17 december 2009.Syftet med denna förordning är att bidra till att kommuner och landsting föregår som goda exempel för en effektiv användning av energi i enlighe om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Utfärdad den 7 juni 2018 Regeringen föreskriver att 39 § förordningen (2016:837) om stöd för reno-vering och energieffektivisering i vissa bostadsområden ska ha följande lydelse

Energies | Free Full-Text | Energy Supply Potentials in
 • Nordea fond.
 • C3.ai earnings date.
 • Brasserie Makalös.
 • Appar för konstnärer.
 • Seeking Alpha review.
 • Ellen Callebout verjaardag.
 • A Balrog of Morgoth.
 • Crypto card Visa.
 • VP tjänst Bas deklaration.
 • How much money does Twitch streamers make.
 • Sustainable finance startups.
 • Lendify Crunchbase.
 • Arquus Fortress APC.
 • Betrugsmasche Steam Karten eBay.
 • Euro Dollar Prognose 2021.
 • Edeka gutschein gewinnen.
 • Öppna konto Handelsbanken barn.
 • P2P review 2020.
 • Unity stock.
 • Eye superpowers.
 • Storytel news.
 • 118 Dollar to SEK.
 • Tibber faktura.
 • CoinSmart promo code Reddit.
 • Hilt ViewModel factory.
 • Bita definition.
 • Best sample library 2019.
 • Värmdö konsthall.
 • Google coin cryptocurrency.
 • Betcoin apk download.
 • Robeco waterfonds.
 • Trätrall pool.
 • Brev från Handelsbanken.
 • 200 roentgen.
 • Energiekosten bitcoin mining.
 • Remove duplicate photos iPhone.
 • EOS balance.
 • Design own furniture online.
 • CI Modul Vodafone geht nicht.
 • Is KuCoin available in USA.
 • 1946 Shilling Australia value.